Fraud Blocker Общи Условия - PERFORMANCE YARN

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА PERFORMANCEYARN.BG

Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между България Ярнс“ ЕООД, регистрирано в град София, ЕИК 203393443, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, Ул. Освобождение 37, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

и

от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин performanceyarn.bg

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин performanceyarn.bg стоки

Чл.2. Доставчикът публикува на страницата:

– основните характеристики на всяка стока; продажната цена, с включен ДДС и всички други, изисквани по закон данъци и такси, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната; периода, за който направеното предложение и цена остават в сила; минималната продължителност на договора – при договори с периодична доставка; друга информация, която Доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката.

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в performanceyarn.bg стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – performanceyarn.bg. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави верни данни, както при промяна да ги актуализира в седем дневен срок. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят има право свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез performanceyarn.bg.

Чл.5. Потребителят получава възможност да прави заявки за поръчки чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки, като следва указаните стъпки, за да завърши и изпрати съответната поръчка. Всяка добавена в количката за покупки стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на стоки в количката за покупки, без да бъде приключена поръчката, не води до регистрация на тази поръчка и/или запазване на стоката.

Чл.6. Всички цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута може да заплати в евро.

Чл.7. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: пощенски паричен превод, банков превод или PayPal, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка

Чл.8. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на получаване на стоките от Потребителя.

Чл.9. Потребителят се задължава да поеме всички преки разходи по връщането на стоките, предлагани от Доставчика, в случай че се откаже от договора и заяви това в предоставения срок за отказ. Потребителят следва да върне стоките на адрес: „Цар освободител 46
6100 Казанлък“ и следва да уведоми Доставчика за отказа нател. +359 431 6 30 15 или имейл info@performanceyarn.bg.

Чл.10. Доставчикът се задължава да възстанови платената цена по договора, от който Потребителят се е отказал в срок до 14 дни, считано от датата на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора. Възстановяването на платената цена в случай на наложен платеж се извършва по банков път.

Чл.11. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите в случай на отказ от договора докато не получи стоките или докато Потребителят не предостави доказателство, че е изпратил стоките обратно, което от двете събития настъпи по-рано.

Чл.12. Право на отказ от договора и връщане на поръчката имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл.13. Потребителят няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на стоки;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Чл.14. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес. Срокът за доставка е до 3 работни дни, освен ако Представител на Доставчика и Потребителя не са уговорили друг срок.

Чл.15. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.16. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.17. Доставчикът има право:

– да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;
– да изпраща до Потребителя бюлитени (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;
– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

Чл.18. Доставчикът:

– полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в интернет магазина и/или в потребителския профил електронни препратки;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина;
– Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на Доставчика в разрез с изискванията, заложени в българското законодателство, нито да го освобождава от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно законодателството.

Чл.19. Потребителят се задължава:

– да посочи име и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес [I4] за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока;
– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
– да получи стоката;
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
– да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
– с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Чл.20. Потребителят има право на:

– достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
– да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;

Чл.21. Потребителят се задължава:

– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия performanceyarn.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
– да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
– да не извършва неправомерни действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл.22. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Чл.23. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на цената и разходите за доставка.

Чл.24. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Чл.25. Нищожността на отделни части не влече нищожност на общите условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.26. Всички спорове между страните се решават чрез преговори. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България.

Чл.27. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.